Dlhodobým plánovaním v oblasti ľudských zdrojov chceme predchádzať výkyvom vo výrobe spôsobeným nedostatkom pracovnej sily, odchodom do dôchodku a prirodzenou fluktuáciou zamestnancov.

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Na stretnutiach s rodičmi propagujeme odbory, v ktorých sa spoločnosť zapojila do duálneho vzdelávania a programy, v ktorých sa môžu žiaci po skončení školy uplatniť.

STREDNÉ ŠKOLY

Pre študentov stredných škôl ponúkame možnosť absolvovať odbornú prax zodpovedajúcu študijnému odboru. Zúčastňujeme sa dní otvorených dverí na stredných školách. Organizujeme exkurzie priamo vo výrobe pre celé triedy (maximálny počet na 1 skupinu je 25 osôb). Žiadosť o exkurziu zasielajte (vo formáte WORD alebo PDF) e-mailom na marcela.kovalova@tatravagonka.sk.

Hlavným bodom spolupráce je systém duálneho vzdelávania. Duálne vzdelávanie je spôsob prípravy na povolanie, ktorý je trošku zmenený systém prípravy žiakov SOU v minulosti. Žiak sa učí, ako premen teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa. Praktická príprava bude od druhého ročníka prebiehať v reálnych podmienkach v spoločnosti Tatravagónka a.s. Teoretické vzdelávanie zostáva súčasťou výučby na škole. Do tohto systému je spoločnosť zapojená spolu so Strednou odbornou školou technickou, Kukučínova 483/12, Poprad a od 1. 4. 2019 so Strednou odbornou školou elektrotechnickou, Hlavná 1400/1, Poprad-Matejovce.

Prevádzkareň Trebišov je v systéme duálneho vzdelávania spolu s Cirkevnou strednou odbornou školou sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov v učebnom odbore strojný mechanik. Bližšie informácie ohľadom duálneho vzdelávania v prevádzkarni Trebišov Vám poskytne Mgr. Anna Hniďáková, tel. kontakt: 0908 676 806.

Tatravagónka a.s. zabezpečuje študentovi počas celého obdobia štúdia:

 • osobné ochranné pracovné prostriedky pre žiaka,

 • uhrádzanie nákladov na stravu žiaka počas praktického vyučovania,

 • odmena za produktívnu prácu,

 • podnikové štipendium.

Informácie nájdete aj na stránke http://www.potrebyovp.sk/zamestnavatel-31699847-703,704,706,707,708,710

Žiadosti na škol. rok 2019/2020 zasielajte do 10. 4. 2019.

Vzor žiadosti na škol. rok 2019/2020 pre SOŠE Hlavná, Poprad-Matejovce. Vzor žiadosti na škol. rok 2019/2020 pre SOŠT Kukučínova, Poprad.

O ďalšom postupe Vás budeme informovať.
Bližšie informácie Vám poskytne Ing. Marcela Kovaľová, PhD., education@tatravagonka.sk, 0918 735 601.

SPOLUPRÁCA S VYSOKÝMI ŠKOLAMI

Ako aj pri spolupráci so stredným školami, zúčastňujeme sa dní otvorených dverí a pracovných veľtrhov organizovaných vysokými školami. Organizujeme aj exkurzie priamo vo výrobe. Maximálny počet na 1 skupinu je 25 osôb. Žiadosť o exkurziu zasielajte (vo formáte WORD alebo PDF) e-mailom na marcela.kovalova@tatravagonka.sk.

Bakalárske a diplomové práce

Študentom vysokých škôl dávame príležitosť riešiť pod dohľadom odborného garanta z radov našich zamestnancov bakalárske a diplomové práce. Ak máte záujem písať u nás záverečnú prácu, žiadosti spolu so životopisom zašlite e-mailom na adresu marcela.kovalova@tatravagonka.sk. 

Žiadosti prijaté:

 • do 30.10. vyhodnocujeme v priebehu novembra,

 • do 31.12. vyhodnocujeme v priebehu januára,

 • do 31.01. vyhodnocujeme v priebehu februára,

 • vo februári a marci vyhodnocujeme priebežne.

Spätnú väzbu dáme každému záujemcovi.

Odborná prax

Ponúkame Vám možnosť absolvovať v spoločnosti Tatravagónka a.s. Poprad odbornú prax zodpovedajúcu študijnému odboru. V prípade, že máte záujem absolvovať u nás odbornú prax, žiadosť so životopisom zašlite na marcela.kovalova@tatravagonka.sk.  Žiadosti o prax prijímame do konca apríla. Na študentov pozeráme ako na našich potenciálnych zamestnancov, a preto sú po vyhodnotení žiadostí vybraní študenti pozvaní na výberový pohovor.

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Vzdelávanie a príprava zamestnancov tvorí neoddeliteľnú súčasť stratégie spoločnosti Tatravagónka a.s. Poprad. Hlavným cieľom je zabezpečiť kvalifikovaných, vzdelaných a schopných zamestnancov, ktorí sú hlavným predpokladom konkurencieschopnosti spoločnosti.

 • Našim zamestnancom ponúkame možnosť osobného odborného a kariérneho rastu prostredníctvom:
  manažérskych, odborných, počítačových kurzov,

 • INTERNEJ AKADÉMIE absolvovaním adaptačného školenia, vstupných tréningov, pravidelných a operatívnych tréningov,

 • jazykových kurzov prebiehajúcich v pracovnom čase s anglickou, nemeckou alebo ruskou lektorkou,

 • základných a prípravných kurzov v internej zváračskej škole.