Dlhodobým plánovaním v oblasti ľudských zdrojov chceme predchádzať výkyvom vo výrobe spôsobeným nedostatkom pracovnej sily, odchodom do dôchodku a prirodzenou fluktuáciou zamestnancov.

 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Na stretnutiach s rodičmi propagujeme odbory, v ktorých sa spoločnosť zapojila do systému duálneho vzdelávania a študijné alebo učebné programy, v ktorých sa môžu žiaci po skončení školy uplatniť.

 

STREDNÉ ŠKOLY

Študentom stredných škôl ponúkame možnosť:

 • absolvovať odbornú prax zodpovedajúcu študijnému odboru,
 • zúčastniť sa exkurzie priamo vo výrobe (maximálny počet v 1 skupine je 25 osôb),
 • zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania.

 

Hlavným bodom spolupráce so strednými školami je systém duálneho vzdelávania. Duálne vzdelávanie je spôsob prípravy na povolanie, ktorý študentov učí premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde budúceho zamestnávateľa, prináša vyššiu úroveň pripravenosti na prácu, rýchlejšie získanie pracovných návykov a väčšie šance uplatniť sa na trhu práce. Teoretické vyučovanie ostáva súčasťou výučby v škole, praktická príprava prebieha od druhého ročníka v reálnych podmienkach spoločnosti Tatravagónka a. s. Poprad. Zo strany Tatravagónky a. s. Poprad je pre študentov zabezpečené:

 • podnikové štipendium po splnení stanovených podmienok,
 • príspevok na stravovanie počas praktického vyučovania,
 • odmena za produktívnu prácu,
 • príspevok na cestovné pre študentov zo sociálne slabších rodín,
 • ochranné pracovné prostriedky.

 

Tatravagónka a. s. Poprad je súčasťou systému duálneho vzdelávania od septembra 2016 a zapojeným žiakom garantuje istotu budúceho zamestnania. Stredné školy, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní:

 • Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad (učebné/študijné odbory: obrábač kovov, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, strojný mechanik),
 • Stredná odborná elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad-Matejovce (elektromechanik-silnoprúdová technika, mechanik elektrotechnik).

 

Tatravagónka a. s. Poprad, prevádzkareň Trebišov je v systéme duálneho vzdelávania s Cirkevnou strednou odbornou školou sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov (učebný odbor strojný mechanik). Bližšie informácie k duálnemu vzdelávaniu pre prevádzkareň Trebišov poskytuje Mgr. Anna Hniďáková (anna.hnidakova@tatravagonka.sk, 0908 676 806).

 

Žiadosť o zaradenie do duálneho vzdelávania na školský rok 2023/2024 je potrebné zaslať do 10.4.2023. O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

 

Tlačivá na stiahnutie:

 

Vyplnené tlačivá zasielajte vo formáte .doc alebo .pdf emailom na adresu radka.bosakova@tatravagonka.sk alebo education@tatravagonka.sk.

 

Bližšie informácie poskytuje: Ing. Radka Bosáková, PhD. – špecialista pre vzdelávanie (radka.bosakova@tatravagonka.sk, education@tatravagonka.sk, 0918 735 653).

 

SPOLUPRÁCA S VYSOKÝMI ŠKOLAMI

Podobne ako pri spolupráci so strednými školami, zúčastňujeme sa dní otvorených dverí a pracovných veľtrhov organizovaných vysokými školami.

 

Študentom vysokých škôl ponúkame možnosť:

 • absolvovať odbornú prax zodpovedajúcu študijnému odboru,
 • zúčastniť sa exkurzie priamo vo výrobe (maximálny počet v 1 skupine je 25 osôb),
 • písať záverečnú prácu (bakalársku alebo diplomovú prácu) pod dohľadom odborného garanta z radov našich zamestnancov.

 

Tlačivá na stiahnutie:

 

Vyplnené tlačivá zasielajte vo formáte .doc alebo .pdf emailom na adresu radka.bosakova@tatravagonka.sk alebo education@tatravagonka.sk.

 

Bližšie informácie poskytuje: Ing. Radka Bosáková, PhD. – špecialista pre vzdelávanie (radka.bosakova@tatravagonka.sk, education@tatravagonka.sk, 0918 735 653).