31. mája 2016

Zodpovedné podnikanie

POLITIKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Tatravagónka sa zaväzuje konať zodpovedným spôsobom s ohľadom na životné prostredie. Aby sme dosiahli tento výsledok:

 1. Zabezpečujeme to, že naše výrobky, činnosti a služby sú v súlade s príslušnou environmentálnou legislatívou a nariadeniami.
 2. Udržiavame a neustále zlepšujeme naše systémy riadenia ochrany životného prostredia, aby boli v súlade s prísnejšími požiadavkami, ktoré požadujú konkrétne trhové alebo miestne nariadenia.
 3. Vykonávame naše činnosti spôsobom, ktorého cieľom je neustále zlepšovanie environmentálnej udržateľnosti prostredníctvom recyklácie, konzervácie zdrojov, ochrany pred znečistením, vývoja výrobkov a propagácie environmentálnej zodpovednosti medzi našimi zamestnancami.
 4. Zodpovedne riadime používanie nebezpečných materiálov v spojitosti s našimi činnosťami, výrobkami a službami.

POLITIKA KVALITY
Tatravagónka sa zaväzuje získať si lojalitu zákazníkov prostredníctvom poskytovania výrobkov, služieb a spolupráce najvyššej kvality a s najvyššou hodnotou. Aby sme dosiahli tento výsledok:

 1. Vynakladáme maximálne úsilie s cieľom predpovedať očakávania zákazníka. Sme si vedomí požiadaviek našich zákazníkov a sme pripravení ich plniť.
 2. Staráme sa o vysoko motivovaný tím zamestnancov, ktorý dokáže zaručiť zákazníkom najrýchlejšiu reakciu a výnimočnú kvalitu výrobkov a služieb.
 3. Tvoríme princípy zamerané na procesy, ktoré sú základom pre zvýšenie účinnosti riadenia. Zlepšovanie procesov je spôsob, ako splniť a uspokojiť našich zákazníkov, ako splniť očakávania akcionárov, a ako dosiahnuť stanovené ciele.
 4. Prijímame rozhodnutia týkajúce sa riadenia kvality, ktoré vychádzajú z komplexných a efektívnych analýz externých a interných informácií, a ktoré sú dopĺňané zavádzaním preventívnych a nápravných opatrení.
 5. S našimi dodávateľmi udržiavame transparentné vzťahy, ktoré sú dôležitou súčasťou korporatívnej kultúry. Riadime sa pravidlami, ktoré prinášajú vzájomné výhody.
 6. Udržiavame a neustále zlepšujeme účinnosť našich procesov, výrobkov a služieb s cieľom dodržiavať normy riadenia kvality a legislatívne záväzné normy, ktoré požadujú konkrétne trhy.

POLITIKA BOZP
Tatravagónka sa zaväzuje využívať také postupy BOZP, ktoré umožňujú našim zamestnancom pracovať bez zranení a ochorení. Aby sme dosiahli tento výsledok:

 1. Zabezpečujeme, aby naše činnosti boli v súlade s platnými nariadeniami BOZP a v prípade potreby zavádzame dodatočné kontroly za účelom splnenia podnikových požiadaviek.
 2. Zabezpečujeme, aby boli vedúci pracovníci aj ostatní zamestnanci oboznámení s postupmi, ktorých cieľom je predchádzanie pracovných úrazov a chorôb z povolania.
 3. Máme zavedený systém riadenia BOZP, ktorý zabezpečuje neustále zlepšovanie prostredníctvom posudzovania rizík a ohlasovania pracovných výkonov.
 4. . Poskytujeme wellness programy, ktoré prispievajú k produktivite, zdraviu a dobrému stavu našich zamestnancov

ĽUDSKÉ PRÁVA A PRACOVNÁ POLITIKA
Tatravagónka rešpektuje základné princípy uvedené v  Univerzálnej deklarácii ľudských práv. Základné hodnoty a kultúra spoločnosti Tatravagónka odrážajú záväzok spoločnosti týkajúci sa etických obchodných praktík a vhodného pracovného prostredia. Naše postupy a praktiky si vyžadujú vykonávanie našich obchodných činností s nekompromisnou integritou a propagáciu ľudských práv v rámci sféry vplyvu spoločnosti.

 1. . Dobrovoľný výber zamestnania
  Podporujeme elimináciu všetkých foriem nútenej práce alebo nedobrovoľnej práce väzňov.
 2. Zákaz detskej práce
  Tatravagónka je proti akejkoľvek forme zneužívania detskej práce a nezamestnáva detskú pracovnú silu a podporuje elimináciu zneužívania detskej pracovnej sily.
 3. Minimálne mzdy
  Naši zamestnanci dostavajú mzdy a odmeny, ktoré spĺňajú alebo prevyšujú zákonom nariadené minimum.
 4. Pracovný čas:
  Nepožadujeme od našich zamestnancov, aby pracovali viac, ako je maximálny počet odpracovaných hodín stanovený miestnymi zákonmi.
 5. Žiadna diskriminácia
  Tatravagónka podporuje a schvaľuje elimináciu diskriminačných praktík ohľadne zamestnania a propaguje rôznorodosť vo všetkých oblastiach svojich obchodných činností. Naše postupy zakazujú diskrimináciu na základe rasy, farby pokožky, veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, pohlavnej identity a prejavu, národnosti, náboženstva, telesných nedokonalostí, vojenskej príslušnosti, štátnej príslušnosti alebo akejkoľvek zvýhodnenej skupiny
 6. Zákaz nevhodného alebo neľudského zaobchádzania
  Fyzické zneužívanie, týranie alebo akékoľvek vyhrážky sú zakázané. Poskytujeme bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre všetkých našich zamestnancov.
 7. Sloboda združovania sa
  Rešpektujeme práva zamestnancov združovať sa v odborových zväzoch v súlade s miestnymi zákonmi a zavedenými postupmi.
 8. Obchodný poriadok
  Dodávatelia spoločnosti Tatravagónka sú povinní podporovať a propagovať základné ľudské práva uvedené v tomto dokumente.

Ciele týkajúce sa ochrany životného prostredia, kvality, zdravia, bezpečnosti pri práci a samotnej práce sú prijímané a definované každý rok na základe požiadaviek manažmentu a spoločnosti. Tatravagónka je v procese získania certifikátu environmentálneho riadenia ISO 14000.

politics_tvp_sj
Ing. Matúš Babík
Generálny riaditeľ

Odber noviniek

Chcete byť informovaný o novinkách a zaujímavých informáciách týkajúcich sa lídra na európskom trhu nákladnej železničnej dopravy?